Polityka Prywatności Remedium Jakub Kuśnierek

REMEDIUM Jakub Kuśnierek, prowadzący przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego SolDentis, zwane dalej Gabinetem, dokłada wszelkich starań w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych gromadzonych w REMEDIUM Jakub Kuśnierek w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii, stomatologicznych badań rentgenowskich oraz ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Celem Polityki prywatności jest dostarczenie właścicielom danych osobowych przetwarzanych w REMEDIUM Jakub Kuśnierek niezbędnych informacji o sposobie przetwarzania danych, prawach właścicieli danych  i metodach zabezpieczania danych osobowych.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki prywatności termin: „Pani/Pan” może być zastąpiony określeniami „Ty, Wy” a  termin „Administrator” może być zastąpiony określeniem „My”.

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest REMEDIUM Jakub Kuśnierek, prowadzący przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego SolDentis.

Dane Administratora:

Podmiot leczniczy – Jakub Kuśnierek zarejestrowany w rejestrze Wojewody Dolnośląskiego pod numerem W – 02 – 000000174985

Adres – ul. Kościuszki 113/6u, 50-442 Wrocław

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego – SolDentis

Adres – ul. Kościuszki 113/6u, 50-442 Wrocław

Gdzie możecie Państwo zadzwonić lub napisać, żeby uzyskać pomoc w kwestiach związanych z Polityką?

Jeżeli mają Państwo pytania związane z Polityką lub  stosowanymi przez nas zasadami zbierania, udostępniania czy wykorzystywania danych osobowych, lub gdy zasady te nie spełniają Państwa oczekiwań, możecie się Państwo kontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Jakubem Kuśnierkiem z wykorzystaniem poniższych danych kontaktowych:

Telefon: +48609459941,

Adres e-mail: jakub.kusnierek@soldentis.com

Adres – ul. Kościuszki 113/6u, 50-442 Wrocław

W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane? Jakie dane przetwarzamy?

Informacje zawierające Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio podczas pierwszych etapów realizacji świadczeń medycznych: rejestracji osobistej lub elektronicznej oraz na bieżąco, podczas udzielania świadczeń medycznych. REMEDIUM Jakub Kuśnierek przetwarza Państwa dane osobowe dwojakiego rodzaju:

dane zwykłe – imię, nazwisko, PESEL, wiek, płeć, adres zamieszkania, telefon, email, dane osób upoważnionych do dostępu do informacji i dokumentacji medycznej

dane szczególnych kategorii – dane medyczne, dotyczące Państwa zdrowia, wizerunek

REMEDIUM Jakub Kuśnierek przykłada szczególną uwagę do rzetelności Państwa danych, dlatego podczas ich zbierania, sprawdzamy ich poprawność z dokumentem zawierającym zdjęcie, przedstawionym przez Państwa. Okresowo będziemy prosić o aktualizację posiadanych danych. Także Państwo możecie zaktualizować informacje o sobie, w każdej chwili. W celu aktualizacji danych prosimy o kontakt z recepcją Gabinetu.

Państwa dane osobowe gromadzone są w formie elektronicznej i papierowej.

W jaki sposób kontaktujemy się z Państwem?

W zależności od zakresu podanych przez Państwa danych teleadresowych możemy kontaktować się z Państwem listownie, pocztą elektroniczną, telefonicznie, SMS-em, poprzez stronę www.

Dane kontaktowe REMEDIUM Jakub Kuśnierek dostępne są w niniejszym dokumencie, materiałach reklamowych oraz na stronie internetowej www.soldentis.com.

Podczas kontaktu z naszej strony będziemy Państwa prosić o podanie informacji pozwalających zidentyfikować Państwa osoby.

W jakim celu pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe zbieramy w celu:

rejestracji dla potrzeb udzielanych świadczeń medycznych;

wystawiania dokumentów sprzedaży usług medycznych;

realizacji świadczeń medycznych;

prowadzeniu dokumentacji medycznej zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym zakresie;

komunikacji z Państwem w sprawach związanych z realizowanymi świadczeniami medycznymi.

Państwa dane osobowe przetwarzamy również w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych będącego przedsiębiorcą, takim jak:

  • wysyłka korespondencji;
  • rozpatrywanie skarg i wniosków;
  • bezpieczeństwo osób i mienia;
  • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności;
  • wywiązywania się z obowiązków nałożonych na przedsiębiorcę przez wymagania prawne, takich jak prowadzenie rachunkowości, wystawianie faktur, itp.

Jakie są prawne podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?

Nasza działalność związana z przetwarzaniem danych osobowych  jest regulowana szczegółowymi przepisami prawa, głównie z:

Ustawą z dnia 06 listopada 2008 o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 08 listopada 2015 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane musimy przechowywać zgodnie z Ustawą  z dnia 06 listopada 2008 o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przez okres nie krótszy niż 20 lat i nie dłuższy niż 30 lat od końca roku, w którym zakończono realizację świadczeń medycznych na Państwa rzecz.

Państwa dane nie mogą być usunięte przed ustalonym okresem, w związku z tym nie przysługuje Państwu prawo przewidziane w RODO – prawo do wnioskowania o usunięcie danych lub o „bycie zapomnianym”. Jest to cecha ochrony danych specyficzna dla branży medycznej, w której obwiązują równorzędne do RODO przepisy prawne w zakresie przechowywania dokumentacji medycznej.

Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem ?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, ale do realizacji świadczeń medycznych niezbędne jest zebranie danych osobowych. Podanie danych osobowych wymienionych w punkcie 3 Polityki prywatności jest warunkiem realizacji świadczeń medycznych.

Na etapie rejestracji on–line (formularz na stronie www) możemy zbierać Państwa dane w ograniczonym zakresie – imię, nazwisko, adres email, numer telefonu.

Teren ogólnodostępny (poczekalnia) Gabinetu SolDentis jest objęty monitoringiem wizyjnym.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane udostępniamy wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania lub podmiotom współpracującym z REMEDIUM Jakub Kuśnierek w trakcie realizacji zadań przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

Dane przekazywane są także na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub na uzasadniony wniosek uprawnionego organu, na przykład ZUS lub do Sądu, jeśli wskutek postępowania Sąd zwróci się do nas z takim wnioskiem.

Podmioty współpracujące z REMEDIUM Jakub Kuśnierek w trakcie realizacji świadczeń zdrowotnych są powiązane z REMEDIUM Jakub Kuśnierek stosownymi umowami, zapewniającymi poufność Państwa danych osobowych. Na Państwa życzenie Inspektor Ochrony Danych osobowych przedstawi listę podmiotów, którym przekazywane są Państwa dane.

Jak chronimy Państwa dane?

Wdrożyliśmy techniczne, organizacyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu:

ochrony Państwa danych przed utratą, nieuprawnionym dostępem lub użyciem;

zabezpieczania systemów informatycznych oraz ochrony informacji w nim gromadzonych;

możliwości odtworzenia pozyskanych od Państwa danych w sytuacji utraty ich integralności lub ich utraty w wyniku sytuacji kryzysowej.

REMEDIUM Jakub Kuśnierek wdrożył system bezpieczeństwa danych osobowych zgodny z RODO, który jest nieustannie aktualizowany.

Gdy jest to niezbędne, stosujemy adekwatne środki techniczne służące bezpieczeństwu danych, mechanizmy szyfrujące dane gromadzone w formie elektronicznej lub inne środki ochrony Państwa danych. Okresowo dokonujemy przeglądu naszych procedur bezpieczeństwa w celu analizy stosowanych rozwiązań i oceny konieczności ich modyfikacji.

Pragniemy jednak zwrócić uwagę, iż nie istnieje idealne zabezpieczenie danych osobowych, które byłoby niemożliwe do złamania.

Czy zamierzamy przekazywać Państwa dane osobowe do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do Państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Nie będziemy podejmować w Państwa sprawie decyzji w sposób zautomatyzowany, tzn. bez wpływu człowieka. Przetwarzając Państwa dane osobowe nie stosujemy profilowania, rozumianego jako prognozowanie Państwa preferencji, zainteresowań, sytuacji ekonomicznej, itp.

Monitoring

W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Gabinetu stosowany  jest monitoring wizyjny.

Monitoring wizyjny obejmuje pomieszczenia ogólnodostępne. Nagrania z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu utrwalenia. Dostęp do nagrań posiada jedynie Kierownictwo REMEDIUM Jakub Kuśnierek.

Informacja o aktualizacji polityki prywatności

Aktualizacja niniejszej polityki może mieć miejsce w każdej chwili. W przypadku dokonania zmian, informacje o tym zostaną umieszczone na stronie internetowej.

Prawo właściwe

Zasady określone w niniejszej polityce podlegają prawu polskiemu oraz prawu Unii Europejskiej.

Jakie są Państwa prawa do ochrony prywatności?

Przedstawione poniżej prawa związane są z prywatnością i dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych.

Będziemy realizować następujące Państwa prawa:

Prawo dostępu do danych osobowych, w tym otrzymania informacji o przetwarzanych danych osobowych

Macie Państwo prawo do otrzymania informacji o przetwarzanych przez nas Państwa Danych osobowych.

Państwa wniosek o informację może obejmować żądanie:

  • otrzymania potwierdzenia, że Państwa dane są przetwarzane;
  • wskazania zakresu danych, które przetwarzamy, czasu ich przechowywania;
  • wskazania odbiorców lub kategorii odbiorców danych;
  • udostępnienia dokumentacji medycznej

Jeśli jednak Państwa wniosek o udzielenie informacji na temat danych osobowych będzie  bezpodstawny lub będzie się powtarzał, możemy odmówić udzielenia informacji.

Na Państwa wniosek odpowiemy tak szybko jak będzie to możliwe, nie później jednak niż w ciągu 2 tygodni od wpłynięcia wniosku. Jeżeli udzielenie informacji miałoby zająć dłużej niż 2 tygodnie, poinformujemy Państwa o tym. W tym przypadku odpowiedzi udzielimy nie później, niż w terminie trzech miesięcy.

Możecie zażądać Państwo kopii papierowych i elektronicznych danych, które posiadamy, udostępniamy lub używamy, w tym danych gromadzonych w dokumentacji medycznej.

By rozpatrzyć Państwa wniosek może zajść konieczność podania przez Państwa informacji w celu potwierdzenia Waszej tożsamości. Możemy Państwu przekazać wyłącznie informacje Państwa dotyczące. W przypadku, gdy złożony wniosek mógłby doprowadzić do naruszenia prywatności innej osoby, możemy nie udzielić Państwu  takiej informacji.

Prawo poprawiania oraz uzupełnienia danych Państwa dotyczących

Jeżeli poinformujecie nas Państwo o tym, że dane które posiadamy na Państwa temat są niepoprawne, zweryfikujemy to i jeżeli wniosek będzie zasadny, poprawimy dane.

Mamy obowiązek poinformowania podmiotów, którym udostępniliśmy Państwa dane o zgłoszonej przez Państwa aktualizacji (na podstawie uzyskanej od Państwa na to zgody).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

W wypadku, kiedy stwierdzicie Państwo, że REMEDIUM Jakub Kuśnierek narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możecie wnieść Państwo skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

telefon: 22 531 03 00;

adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;

adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wszelkie sprawy, wnioski, skargi prosimy składać na ręce Inspektora Ochrony Danych Osobowych REMEDIUM Jakub Kuśnierek, Pana Jakuba Kuśnierka – Tel. +48609459941, email: jakub.kusnierek@soldentis.com